JPD CONSULTING

1.Rzeczoznawstwo

- Ocena stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń – kwalifikacja ewentualnych uszkodzeń

- Sporządzanie kalkulacji napraw pojazdów w systemie „Audatex” i „Eurotax”

- Sporządzanie wycen wartości rynkowej pojazdów w systemach „Info-Ekspert” i „Eurotax”

- Sporządzanie wycen wartości wszystkich typów pojazdów, maszyn i urządzeń np. na potrzeby wszelkich instytucji, likwidacji szkód komunikacyjnych, kredytów oraz leasingów (m. inn. samochody osobowe,

ciężarowe, autobusy, motocykle, przyczepy, naczepy, pojazdy specjalne i specjalizowane, maszyny rolnicze, maszyny budowlane).

- Sporządzanie wycen pojazdów zgodnie z wytycznymi Urzędu Celnego (m. inn. Urząd Celny w Poznaniu wraz z Oddziałami)

- Wyznaczanie utraty wartości handlowej (rynkowego ubytku wartości) pojazdu w wyniku szkody

- Wycena maszyn i urządzeń

- Szacowanie szkód w pojazdach i maszynach (szkody częściowe oraz całkowite)

- Opinie i analizy techniczne oraz techniczno-ekonomiczne

- Sprawdzanie cech identyfikacyjnych pojazdu oraz zgodności numeru VIN ze specyfikacją fabryczną pojazdu

- Ustalanie utraconych cech identyfikacyjnych pojazdów (np. nr VIN, nr fabryczny, nr ramy)

- Opiniowanie zmian konstrukcyjnych w pojazdach np. na potrzeby badań technicznych i/lub zmian danych rejestracyjnych pojazdu

- Opiniowanie danych rejestracyjnych pojazdów w celu usunięcia błędnych zapisów z dowodu rejestracyjnego

- Oceny techniczne i wyceny pojazdów zabytkowych

- Oceny techniczne i wyceny pojazdów marki SAM

- Sprawdzanie poprawności przeprowadzonych napraw pojazdów oraz maszyn i urządzeń

- Opiniowanie uszkodzeń ogumienia

- Wstępna rekonstrukcja zdarzeń drogowych

- Pomoc i doradztwo przy zakupie pojazdu

2. Likwidacja szkód

- Prowadzenie procesów likwidacji szkód krajowych i zagranicznych dla osób fizycznych, osób prawnych oraz wszelkich innych podmiotów i instytucji (banki, firmy leasingowe i zarządzające flotą pojazdów).

Usługa obejmuje wstępną analizę sprawy, zgłoszenie szkody, prawidłowe oszacowanie roszczenia, złożenie ewentualnego odwołania i/lub skarg do organów nadzorczych, doradztwo w zakresie skierowania sprawy na drogę postepowania sądowego.

- Prowadzenie procesów likwidacji szkód rozliczanych w systemie bezgotówkowym dla warsztatów samochodowych. W zakres usługi wchodzi weryfikacja oceny technicznej/kosztorysu ubezpieczyciela, sporządzenie

prawidłowego kosztorysu naprawy, wymiana korespondencji z ubezpieczycielem, określenie zasadnych kosztów dodatkowych związanych ze szkodą (m. inn. wynajem pojazdu zastępczego, holowanie, parkowanie, przygotowanie do oględzin), przygotowanie danych do faktury dotyczącej rozliczenia bezgotówkowego, ewentualne złożenie odwołania/skargi, a także analiza przygotowawcza związana z postepowaniem sądowym.

- Porady z zakresu likwidacji szkód. Aby zasięgnąć porady należy przesłać wiadomość poprzez pocztę elektroniczną z opisem problemu/zagadnienia oraz wszystkimi dokumentami jakie są w posiadaniu

Zleceniodawcy. Zwrotnie zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zlecenia wraz informacją o ewentualnie brakujących danych. Wówczas należy uzupełnić dokumentację bądź podać brakujące informacje oraz dokonać wpłaty na konto bankowe naszej firmy. Odpowiedź zostanie wysłana również za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zaksięgowania przelewu lub od daty otrzymania ostatniego dokumentu/informacji koniecznego do opracowania danego zagadnienia.

- Stałe doradztwo z zakresu likwidacji szkód.

- Likwidacja szkód z OC zarządcy drogi, majątkowych, osobowych i pozostałych (do 3 lat wstecz).

- Pomoc w uzyskaniu odszkodowania adekwatnego do poniesionej szkody.

- Przeprowadzenie naprawy bezgotówkowej pojazdu w jednym ze współpracujących z nami warsztatów z naszym nadzorem nad przebiegiem procesu naprawy. Na życzenie klienta sporządzana jest opinia

dokumentująca przebieg tejże naprawy wraz z ocena techniczną potwierdzającą stan techniczny pojazdu po naprawie.

- Wynajem pojazdu zastępczego za darmo na czas naprawy (szkody częściowe) lub do wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela (szkody całkowite) – dotyczy szkód likwidowanych

z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC).

3. Szkolenia z zakresu likwidacji szkód

Szkolenia odbywają się w cyklu jednodniowym. Miejscem szkolenia może być Poznań lub inne dowolne miejsce w Polsce, jak również mogą się one odbywać w siedzibie Zleceniodawcy. W sprawie terminów prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną. Przykładowa tematyka szkoleń może obejmować m. inn.

- Charakterystykę wybranych rodzajów ubezpieczeń.

- Omówienie najważniejszych aktów prawnych dotyczących ubezpieczeń oraz likwidacji szkód.

- Procedury obowiązujące przy likwidacji szkód z danego ubezpieczenia.

- Najczęściej popełniane błędy w procesie likwidacji szkody.

- Sposoby prawidłowego oszacowania roszczenia.

- Omówienie aktualnego orzecznictwa dotyczącego tematyki związanej z likwidacją szkód.

- Polisa OC sprawcy szkody – roszczenia dodatkowe.

- Polisa AC – analiza najczęściej spotykanych zapisów mających wpływ na wysokość odszkodowania.

- Rozliczenia bezgotówkowe – co może, a czego nie może zrobić ubezpieczyciel czyli optymalizacja procesu likwidacji szkody w celu uzyskania maksymalnego przewidzianego prawem odszkodowania.

- Samochód zastępczy – kiedy i komu przysługuje oraz jaki jest zasadny czas wynajmu.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych. Na życzenie zapewniamy również serwis kawowy i/lub ciepły posiłek. Generalna zasada podziału szkoleń obejmuje dwa etapy:

1. Podstawowy – dla osób początkujących w tematyce likwidacji szkód.

2. Specjalizowany – dla osób posiadających już podstawową wiedzę związaną z likwidacją szkód (program szkolenia dobierany jest w tym przypadku dla konkretnej grupy np. warsztaty samochodowe, osoby

 zarządzające flotą, firmy leasingowe, itd.)

Nasze szkolenia kierowane są do osób chcących nabyć lub uzupełnić wiedzę dotyczącą likwidacji szkód. Specjalizujemy się oczywiście w szkodach komunikacyjnych ale szkolenia obejmują swym zakresem również najczęściej spotykane przypadki pozostałych szkód majątkowych, w których uszkodzeniu ulegają pojazdy, maszyny lub urządzenia.

Zapraszamy do współpracy warsztaty samochodowe prowadzące lub chcące prowadzić rozliczenia bezgotówkowe (bez jakichkolwiek umów) z firmami ubezpieczeniowymi. Obecnie jest to najlepszy sposób na maksymalizację zysków z napraw pojazdów. Dzięki teoretycznej i praktycznej wiedzy nabytej w trakcie szkolenia osoby zajmujące się rozliczeniami bezgotówkowymi będą potrafiły skutecznie egzekwować należności za wykonane usługi od ubezpieczycieli. Koszt szkolenia często zwraca się już po pierwszej średniej wielkości dobrze rozliczonej szkodzie.

Nasze szkolenia do doskonały produkt także dla firm i osób zarządzających flotą pojazdów, wypożyczalni samochodów oraz firm transportowych. Przyswojenie wiedzy, którą obejmuje program szkolenia umożliwi m. inn. sprawniejsze rozliczanie szkód, zminimalizowanie kosztów związanych z umniejszeniem bądź odmową wypłaty odszkodowania, możliwość uzyskania dodatkowego odszkodowania np. z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu.

Dodatkowo w przypadku instytucji takich jak banki i firmy leasingowe poza korzyściami, o których mowa wyżej, poprawie może ulec zadowolenie klienta gdyż dobrze zorientowany w tej trudnej dziedzinie wiedzy pracownik banku może doradzić klientowi jak ma postępować w przypadku danej szkody. Często bowiem to od formalnego właściciela czy też współwłaściciela pojazdu zależy sposób rozliczenia szkody przez ubezpieczyciela.